لیست قیمت های الکتروموتور

جستجو برای : خانه >> لیست قیمت های الکتروموتور
آیکون لیست قیمت

لیست قیمت های الکتروموتور

در صورت نیاز به مشاوره درباره لیست قیمت های الکتروموتور می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

لیست قیمت الکتروموتور های تک فاز پوسته چدن چینی
 
4P-1400 2P-3000 HP KW
35,000,000   0.5 0.37
42,000,000   0.75 0.55
46,000,000 42,000,000 1 0.75
52,000,000 46,000,000 1.5 1.1
67,000,000 51,000,000 2 1.5
77,000,000 66,000,000 3 2.2
112,000,000 84,000,000 4 3
لطفاًجهت استعلام قیمت الکتروموتورهای تکفاز پوسته چدن چینی باماتماس بگیرید.قیمت لیست بالا بدون هماهنگی قابل تغییر است.(قیمت ها به ریال است)(آخرین تغییر1403/03/16)

شماره  تماس : 09121942753

   راستگولیست قیمت الکتروموتور های سه فاز پوسته چدن چینی
 
6P-900 4P-1400 2P-3000 HP KW
40,000,000 31,000,000 31,000,000 1 0.75
46,000,000 35,000,000 34,000,000 1.5 1.1
55,000,000
39,000,000 2 1.5
66,000,000
44,000,000 3 2.2
94,000,000 64,000,000 4 3
108,000,000 80,000,000 72,000,000 5.5 4
128,000,000 110,000,000 102,000,000 7.5 5.5

120,000,000 112,000,000 10 7.5
 
182,000,000 15 11
290,000,000 215,000,000 196,000,000 20 15
360,000,000
223,000,000 25 18.5
390,000,000 293,000,000 275,000,000 30 22
510,000,000 420,000,000 390,000,000 40 30
650,000,000 520,000,000 440,000,000 50 37
800,000,000 570,000,000 500,000,000 60 45
880,000,000 680,000,000 650,000,000 75 55
1,720,000,000 870,000,000 840,000,000 100 75
  940,000,000   125 90
  1,720,000,000   150 110
  1,840,000,000   180 132
  2,100,000,000   220 160
لطفاًجهت استعلام قیمت الکتروموتورهای سه فاز پوسته چدن چینی باماتماس بگیرید. قیمت لیست بالا بدون هماهنگی قابل تغییر است. (آخرین تغییر 1403/03/16)
 

شماره  تماس :  09121942753     راستگو

لیست قیمت الکتروموتور های تک فاز پوسته آلومینیوم چینی
 
4P-1400 مدل 4P-1400 مدل 2P-3000 مدل HP KW
27,000,000 B35 26,000,000 B34   B3 0.25 0.18
B35 29,000,000 B34   B3 0.5 0.37
42,000,000 B35 40,000,000 B34 38,000,000 B3 B34 1 0.75
48,000,000 B35 48,000,000 B34 40,000,000 B3 1.5 1.1
56,000,000 B35 56,000,000 B34 46,000,000 B3 2 1.5
48,000,000 B35
75,000,000 B35 73,000,000 B34 53,000,000 B3 3 2.2
55,000,000 B34
88,000,000 B3 72,000,000 B3 4 3
99,000,000 B3 92,000,000 B3 5 3.7
95,000,000 B34
لطفاًجهت استعلام قیمت الکتروموتورهای تکفاز پوسته آلومینیوم چینی باماتماس بگیرید.(قیمت ها به ریال است)قیمت لیست بالا بدون هماهنگی قابل تغییر است.(آخرین تغییر 1403/03/16)
   

شماره  تماس : 09121942753    راستگو


لیست قیمت الکتروموتور های سه فاز پوسته آلومینیوم چینی
 

4P-1400

مدل 4P-1400 مدل HP KW
  B35 19,000,000 B34 0.25 0.18
28,000,000 B35 27,000,000 B34 0.5 0.37
  B35 34,000,000 B34 1 0.75
37,000,000 B34 36,000,000 B3 1.5 1.1
B35
42,000,000 B34 40,000,000 B3 2 1.5
B35
60,000,000 B34 58,000,000 B3 3 2.2
B35
70,000,000 B35 68,000,000 B3 4 3
82,000,000 B35 80,000,000 B3 5.5 4
112,000,000 B35   B3 7.5 5.5
لطفاًجهت استعلام قیمت الکتروموتورهای سه فاز پوسته آلومینیوم چینی باماتماس بگیرید.قیمت لیست بالا بدون هماهنگی قابل تغییر است.(قیمت ها به ریال است)(آخرین تغییر1403/03/16)
   

شماره  تماس :   09121942753  راستگو


لیست قیمت الکتروموتورهای پوسته چدنی موتوژن

لیست قیمت الکتروموتورهای 2/2 تا 400 کیلووات (پوسته چدنی) موتوژن(MOTIGEN)

ردیف HP KW فرم 750(RPM) فرم   1000(RPM) فرم 1500(RPM) فرم 3000(RPM)
1 3 2/2   ___ 112   135،550،000 100 104،500،000 100 ___
2 4 3   ___ 132   178،000،000 100 104،850،000 100 95،370،000
3 5/5 4   ___ 132   204،600،000 112 141،350،000 112 136،000،000
4 7/5 5/5 160 238،600،000 132   226،300،000 132 193،600،000 132 182،300،000
5 10 7/5   ___ 160   316،250،000 132 221،100،000 132 203،500،000
6 15 11 160 310،500،000 180   363،100،000 160 321،500،000 160 285،800،000
7 20 15 180 391،000،000 180   633،650،000 160 386،650،000 160 353،900،000
8 25 18/5   ___ 200   777،400،000 180 620،500،000 160 403،650،000
9 30 22   ___ 225   838،350،000 180 679،650،000 180 653،200،000
10 40 30   ___ 250   1،067،800،000 200 829،150،000 200 825،700،000
11 50 37   ___ 280   1،206،350،000 225 1،023،500،000 200 892،400،000
12 60 45   ___ 280   1،543،900،000 225 1،061،450،000 225 1،161،500،000
13 75 55   ___ 280   1،720،400،000 250 1،227،100،000 250 1،330،600،000
14 100 75   ___ 280   2،100،000،000 280 1،623،800،000 280 1،667،500،000
15 125 90   ___ 315   2،403،500،000 280 1،928،600،000 280 1،816،000،000
16 150 110   ___ 315   3،898،500،000 280 2،972،800،000 280 2،507،000،000
17 180 132   ___ 315   3،812،300،000 280 3،284،400،000 280 3،047،500،000
18 220 160   ___ 315   4،545،500،000 315 3،880،000،000 315 ___
19 250 185   ___ 355   ___ 315 3،900،000،000 315 ___
20 270 200   ___ 355   ___ 315 4،850،000،000 315 4،250،000،000
21 340 250   ___ 355   ___ 315 5،800،000،000 315 5،100،000،000
22 430 315   ___     ___ 355 6،710،000،000   ___
23 485 355   ___     ___ 355 8،400،000،000   ___
24 544 400   ___ 355   ___ 355 8،919،400،000   ___

شماره  تماس : 33924028 – 33924097      همراه : 09121942753    راستگو


لیست قیمت الکتروموتورهای پوسته آلومینیومی موتوژن

لیست قیمت الکتروموتورهای سه فاز و تکفاز صنعتی موتوژن(MOTIGEN)

ردیف HP KW فرم 750(RPM) فرم 1000(RPM) فرم 1500(RPM) فرم 3000(RPM)
1 1/12 0/06   __   ___ 56 20،850،000 ___
2 1/8 0/09   __   ___ 56 25،500،000 56 23،450،000
3 1/6 0/12   __   ___ 63 26،800،000 56 22،950،000
4 1/4 0/18   __   ___ 63 28،250،000 63 27،300،000
5 1/3 0/25   __   ___ 71 34،200،000 63 29،100،000
6 1/2 0/37   __ 80 40،700،000 71 34،800،000 71 32،600،000
7 3/4 0/55   __ 80 45،550،000 80 41،800،000 71 35،950،000
8 1 0/75 100 63،550،000 90 55،000،000 80 44،350،000 80 42،050،000
9 1/5 1/1 100 74،450،000 90 63،050،000 90 53،350،000 80 45،800،000
10 2 1/5 112 101،750،000 100 76،700،000 90 60،650،000 90 58،150،000
11 3 2/2 132 136،000،000 112 101،150،000 100 75،700،000 90 66،250،000
12 4 3 132 153،450،000 132 156،750،000 100 86،050،000 100 80،550،000
13 5/5 4 160 220،000،000 132 170،750،000 112 111،250،000 112 104،800،000
14 7/5 5/5 160 250،000،000 132 184،400،000 132 170،500،000 132 147،400،000
15 10 7/5 160 288،000،000 160 252،000،000 132 175،800،000 132 168،750،000
16 15 11   ___ 160 328،000،000 160 264،000،000 160 233،000،000
17 20 15   ___   ___ 160 334،000،000 160 299،000،000
18 25 18/5   ___   ___   ___ 160 343،000،000

                                                                                                    

                تکفازخازن دائم (رله ای) CR  

HP

KW فرم 1500دور فرم 3000دور
1/3 0/25 71 39،400،000   ___
1/2 0/37 71 41،800،000 71 41،750،000
3/4 0/55 80 49،750،000 71 42،800،000
1 0/75 80 51،900،000 80 51،150،000
1/5 1/1 90 62،850،000 80 53،600،000
2 1/5 90 68،450،000 90 64،750،000
3 2/2 100 84،850،000 90 74،400،000
          تکفاز خازن استارت (کلاج دار) CRC  
HP KW فرم 1500دور فرم 3000دور
1/3 0/25 71 48،350،000   ___
1/2 0/37 71 50،400،000 71 51،150،000
3/4 0/55 80 59،750،000 71 52،800،000
1 0/75 80 60،250،000 80 58،000،000
1/5 1/1 90 71،650،000 80 58،800،000
2 1/5 90 78،900،000 90 74،050،000
3 2/2 100 92،050،000 90 80،750،000
2 2/2 100 104،200،000 چدن

 

 

 

 

 

 

 

مشعلی گازی kw 0/55 26،230،000
مشعلی گازوئیلی kw 0/55 26،230،000
پمپ آب صابون  27،460،000

شماره  تماس : 33924028 – 33924097      همراه :  09121942753   راستگو


لیست قیمت الکتروموتورهای سه فاز و تکفاز صنعتی الکتروژن

لیست قیمت الکتروموتورهای سه فاز و تکفاز صنعتی الکتروژن(ELECTROGEN)

ردیف HP KW فرم 1000(RPM) فرم 1500(RPM) فرم 3000(RPM)
1 1/6 0/12 __ 63 23،030،000 56 __
2 1/4 0/18 __ 63 B3 24،300،000 63 23،490،000
B34 24،410،000
3 1/3 0/25 __ 71 29،340،000 63 25،000،000
4 1/2 0/37 80 32،230،000 71 B3 29،850،000 71 28،030،000
B34 30،610،000
5 3/4 0/55 80 36،090،000 80 B3 36،010،000 71 30،820،000
B34 36،920،000
6 1 0/75 90 ___ 80 B3 38،100،000 80 36،170،000
B34 39،020،000
7 1/5 1/1 90 ___ 90 B3 45،800،000 80 39،330،000
B34 46،780،000
8 2 1/5 100 ___ 90 B3 52،020،000 90 50،000،000
B34 53،000،000
9 3 2/2 112 80،120،000 100 B3 65،090،000 90 56،990،000
B35 68،000،000
10 4 3 132 ___ 100 73،970،000 100 69،270،000
11 5/5 4 132 ___ 112 95،540،000 112 94،400،000
12 7/5 5/5 132 ___ 132 145،960،000 132 126،300،000
13 10 7/5 160 213،090،000 132 150،280،000 132 144،900،000
14 15 11 160 266،620،000 160 223،930،000 160 196،860،000
15 20 15 ___ 160 160 246،200،000
16 25 18/5 ___ 180 ___ 160 290،460،000
                                  سه فاز چدنی
HP KW فرم 1500دور فرم 3000دور
25 18/5 180 488،920،000 160 ___
30 22 180 533،090،000 180 517،120،000
40 30 200 650،110،000 200 649،800،000
50 37 225 804،400،000 200 702،830،000
60 45 225 843،320،000 225 832،140،000
75 55 250 964،890،000 250 960،750،000
100 75 2880 1،278،280،000 280 1،262،020،000
125 90 280 1،511،370،000 280 1،427،520،000
150 110 315 2،339،300،000 ___
180 132 315 2،580،970،000 ___
220 160 315 3،040،760،000 ___
270 200 315 3،803،970،000 ___
            تکفازخازن دائم (رله ای) CR    
HP KW فرم 1500دور فرم 3000دور
1/6 0/12 63 28،090،000 ___
1/4 0/18 63 29،760،000 63 28،210،000
1/3 0/25 71 ___ 63 29،430،000
1/2 0/37 71 35،430،000 71 35،350،000
3/4 0/55 80 41،960،000 71 36،190،000
1 0/75 80 44،110،000 80 ___
1/5 1/1 90 53،130،000 80 45،510،000
2 1/5 90 57،930،000 90 ___
3 2/2 100 71،610،000 90 ___
3 2/2 112 90،780،000 گشتاور بالا
3 2/2 100 77،830،000 CRSکلاچ دار

                        

تکفاز رله kw 0/37 – 1000 rpm     36،410،000
     جت هیتری kw 0/55 – B5 38،390،000

 

شماره  تماس : 33924028 – 33924097      همراه : 09121942753    راستگو


لیست قیمت الکتروموتوروالکتروپمپ های کولری موتوژن

لیست قیمت های الکتروموتور و الکتروپمپ های کولری موتوژن(MOTIGEN)

                                                                                                   2 سال                                                                                            گارانتی تعویض    
ردیف نام محصول قیمت (ريال)
1 الکتروپمپ آب کولری مدل SH300(مسی) 2،480،000
2 الکتروپمپ آب کولریSH303(آلومینیومی) 2،260،000
3 الکتروموتور کولری8/1 سیم پیچی مسی 8،560،000
4 الکتروموتور کولری8/1 سیم پیچی آلومینیومی 6،770،000
5 الکتروموتور کولری 3/1 مدل اسپیلت SP 22،930،000
6 الکتروموتور کولری 2/1 مدل اسپیلت SP 25،750،000
7 الکتروموتور کولری 4/3  مدل CS 31،150،000
8 الکتروموتور کولری 3/1 مدل CRS 24،600،000
9 الکتروموتور کولری 2/1 مدل CRS 26،320،000
10 الکتروموتور کولری4/3 مدل CRS 31،790،000
 

شماره  تماس : 33924028 – 33924097      همراه :  09121942753  راستگو

*الکتروموتورهای کولری در صورت عدم وارد شدن ضربه و ریزش آب دارای 2 سال گارانتی تعویض می باشد.*

 

لیست قیمت الکتروموتور ضدانفجار میکسان MIKSAN

لیست قیمت الکتروموتور ضدانفجار میکسان MIKSAN

ردیفتوان kwدور rpmمدلوزنقیمت(ریال)
118/01500T45115،000،000
225/01500T47125،000،000
337/01500T48130،000،000
475/01500T411140،000،000
51/11500T415165،000،000
65/11500T417175،000،000
72/21500T423215،000،000
831500T425250،000،000
941500T430300،000،000
105/51500T455425،000،000
115/71500T455495،000،000
ردیفتوان kwدور rpmمدلوزنقیمت(ریال)
137/03000T48125،000،000
275/03000T410130،000،000
35/13000T415158،000،000
42/23000T416174،000،000
533000T421225،000،000
643000T425289،000،000
75/53000T446395،000،000
85/73000T452460،000،000
ردیفمدل فلنچنوع الکتروموتورقیمت(ریال)
163 B5 FL(1500،3000)   18/018،000،000
271 B5 FL(1500،3000)  25/0 37/023،000،000
380 B5 FL(1500،3000)   75/028،000،000
490 B5 FL(1500)  1/1 5/1       (3000)  2/2 5/1      28،000،000
5100 B5 FL(1500)  2/2 3       (3000)  329،500،000
6112 B5 FL(1500،3000)   429،500،000
7132 B5 FL(1500،3000)  5/7 5/531،000،000

  همراه :  09121942753  راستگو

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری

تماس تلفنی